PVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021