Công ty cổ phần PVI nhận danh hiệu của Forbes cho Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt nam