PVI thông báo về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

14/03/2019 01:46' CH
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của PVI

PVI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

22/02/2019 08:10' SA
Với mục đích tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, PVI trân trọng gửi Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: