PVI thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

20/04/2018 02:36' CH
PVI trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

PVI thông báo về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

04/04/2018 05:20' CH
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của PVI

PVI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

02/03/2018 09:48' SA
Với mục đích tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, PVI trân trọng gửi Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.