PVI thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

21/04/2016 06:02' CH
PVI trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

PVI thông báo về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

29/03/2016 02:55' CH
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của PVI

Nghị quyết về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PVI

29/03/2016 02:39' CH
PVI trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PVI

PVI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

02/03/2016 06:05' CH
Với mục đích Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, PVI trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.