PVI thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

17/04/2015 01:56' CH
PVI xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, đối tác, khách hàng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PVI

PVI THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

13/04/2015 10:56' SA
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PVI.

Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

02/03/2015 02:29' CH
Công ty Cổ phần PVI đã gửi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký sở hữu cuối cùng cho chứng khoán PVI

Nghị quyết về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

28/01/2015 03:08' CH
Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, khách hàng, đối tác Nghị quyết về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PVI.