PVI thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2012

24/04/2012 03:47' CH

PVI xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của PVI.

PVI THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

03/04/2012 11:46' SA
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của PVI, cụ thể như sau:

Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

23/03/2012 09:08' SA
Công ty Cổ phần PVI đã gửi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLKCKVN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký sở hữu cuối cùng cho chứng khoán PVI.

Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của PVI

23/03/2012 09:04' SA
Ngày 13/02/2012, Hội đồng quản trị PVI đã ra Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào trung tuần tháng 4 năm 2012.