Lĩnh vực kinh doanh

11:25' SA - Thứ sáu, 22/05/2015

Thực hiện kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ, tái bảo hiểm, tiến hành hoạt động đầu tư và các hoạt động khác liên quan đến bảo hiểm như: giám định, phân bổ tổn thất,… phù hợp với luật kinh doanh bảo hiểm

A. Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

 • Bảo hiểm dầu khí
 • Bảo hiểm hàng hải
 • Bảo hiểm kỹ thuật
 • Bảo hiểm tài sản
 • Bảo hiểm trách nhiệm
 • Bảo hiểm hàng không
 • Bảo hiểm con người
 • Bảo hiểm xe cơ giới
 • Bảo hiểm y tế tự nguyện
 • Bảo hiểm chi phí y tế và vận chuyển cấp cứu
 • Bảo hiểm nông nghiệp
 • Bảo hiểm khác

B. Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

 • Bảo vệ
 • Sức khỏe
 • Đầu tư - Tích lũy
 • Hưu trí tự nguyện

C. Kinh doanh tái bảo hiểm

 • Nhượng tái bảo hiểm
 • Nhận tái bảo hiểm

D. Dịch vụ bảo hiểm khác

 • Tư vấn bảo hiểm và quản lý rủi ro
 • Giám định, tính toán phân bổ tổn thất
 • Giải quyết bồi thường và đòi người thứ ba

E. Đầu tư

 • Kinh doanh giấy tờ có giá
 • Kinh doanh bất động sản
 • Góp vốn vào các doanh nghiệp khác
 • Uỷ thác cho vay vốn